Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con vẫn có quyền, nghĩa vụ trông non, chăm sóc, giáo dục con và có thể yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con khi người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Pháp luật cho phép thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn trong những trường hợp nhất định.