Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con

Sau khi ly hôn, cha, mẹ có thể thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu Tòa án quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con

Quyền nuôi con sau khi ly hôn phải căn cứ vào quyền lợi và tương lai của chính người con.

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Hiện nay không có quy định nào nói nếu là người đơn phương ly hôn thì sẽ không có quyền nuôi con. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con;..

Toà án sẽ cho vợ chồng thỏa thuận với nhau về người trực tiếp nuôi con. Nếu không thỏa thuận được, Tòa sẽ căn cứ vào điều kiện về kinh tế, đạo đức cũng như các điều kiện khác của các bên để xem xét