Công dân Việt Nam có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận con nuôi theo quy định của Luật này nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi thì đăng ký nhu cầu nhận con nuôi với Sở Tư pháp nơi người đó thường trú

iệc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi; ...

Hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa cho phép đăng kí nhận nuôi con nuôi trên 18 tuổi trong bất kì trường hợp nào.

Theo quy định tại Công ước La hay 1993 về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế mà Việt Nam và Hoa Kỳ đều đã tham gia, việc nuôi con nuôi do một người thường trú tại Hoa Kỳ nhận nuôi một trẻ em thường trú tại Việt Nam chỉ được thực hiện nếu:

Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam. Hồ sơ nhận nuôi con nuôi gồm những giấy tờ gì?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của LNCN-

Muốn đăng ký nhận nuôi con nuôi, cả người nhận nuôi và người được nhận nuôi phải đáp ứng được các quy định trong Luật Nuôi con nuôi năm 2010 như sau:...

Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi; Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi;...

Khi người nhận nuôi con nuôi có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật thì sẽ làm thủ tục nhận nuôi con nuôi tại UBND cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận nuôi con nuôi thường trú.

Mục đích nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi. Công ty Luật TNHH Everest tư vấn miễn phí thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Hồ sơ đối với người nhận nuôi con nuôi gồm: – Đơn xin nhận con nuôi; – Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; – Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam; – Bản điều tra về tâm lý, gia đình;

Việc nhận nuôi con nuôi tại làng trẻ mồ côi được thực hiện như việc nhận nuôi con nuôi trong nước.

Công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài có quyền nhận con nuôi là công dân Việt Nam đang tạm trú ở nước ngoài.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây: cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi; là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi; ...