Nhà nước khuyến khích hòa giải ở cơ sở nhưng không bắt buộc các bên phải tiến hành hòa giải tại cơ sở.