Mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản chung mới nhất

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung của mình nhưng không được làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên hoặc nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ.

- Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp việc chia tài sản chung làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; bồi thường thiệt hại; nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;
- Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản chung


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Chúng tôi ký tên dưới đây:
Vợ:...................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân số:..........................do................................. cấp ngày................................. tháng...........................năm..................................................................
Địa chỉ thường trú:........................................................................................................................
Chồng:..........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân số:..........................do................................. cấp ngày................................. tháng.................... năm.......................................................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................
Chúng tôi đã kết hôn từ ngày .................................... đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số: .............................do............................................cấp ngày..........................................................
Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau:

1. Căn nhà tọa lạc tại số:................................ đường.............................................................
phường (xã)............................quận (huyện)................................................................... theo
giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:.........................................
...............................................................................................................................................

2. Căn nhà tọa lạc tại số:............................. đường................................................................
phường (xã) quận: ......................................... (huyện):.........................................................
theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:................................
................................................................................................................................................

Nay vì lý do: Kinh doanh riêng/lý do chính đáng khác:......................................................
bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi nêu trên như sau:
1. (a) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số:.......................................................................
Theo như miêu tả dưới đây: Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà:
- Loại:...........................................................................................................................
- Cấu trúc:.....................................................................................................................
- Diện tích khuôn viên:.................................................................................................
- Diện tích xây dựng:....................................................................................................
- Diện tích sử dụng:......................................................................................................
- Diện tích trong lộ giới:...............................................................................................
(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị Quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày.....................................)
được chia cho Ông (Bà):..................................................................................................
(b) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số:.................................................................................

Theo như miêu tả dưới đây:.......................................................................................
Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà:

- Loại:...........................................................................................................................

- Cấu trúc:.....................................................................................................................
- Diện tích khuôn viên:.................................................................................................

- Diện tích xây dựng:....................................................................................................

- Diện tích sử dụng:......................................................................................................

- Diện tích trong lộ giới:...............................................................................................

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý Đô thị quận (Phòng Xây dựng và giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày ................................................ )

được chia cho Ông (Bà):.......................................................................................................

Như vậy, sau khi thỏa thuận này được Phòng Công chứng số............tại.......................... chứng nhận:

Một phần (toàn bộ) căn nhà số: .................................hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Ông (Bà):...................................................................
Ông (Bà):......................................................... có trách nhiệm bù trừ cho Ông (Bà)............................... số tiền chênh lệch trị giá nhà là:......................................................
Ông (Bà).........................................được toàn quyền liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để đăng ký sở hữu đối với tài sản được chia nêu trên.

2. Các tài sản còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản là tài sản chung của chúng tôi. Chúng tôi xin chịu các hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.
Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận chia về tài sản nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Văn bản này được lập thành ..... bản, mỗi bản ....... trang, Phòng Công chứng số ............... lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày.............................................................................................
................., ngày .... tháng ..... năm .............
Vợ Chồng
(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên)